80/ABESE SURESİ

Kur'ân-ı Kerim » ABESE SURESİ

ABESE Suresi Kuran-MP3-dinle/indir


80/ABESE-1: Abese ve tevellâ.
Huzursuz oldu (yüzünü buruşturdu). Ve başını çevirdi (ilgilenmedi).

80/ABESE-2: En câehul a’mâ.
Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi (sebebiyle).

80/ABESE-3: Ve mâ yudrîke leallehu yezzekkâ.
Ve sen bilemezsin, umulur ki böylece o tezkiye olur.

80/ABESE-4: Ev yezzekkeru fe tenfeahuz zikrâ.
Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir.

80/ABESE-5: Emmâ menistagnâ.
Fakat kendini müstağni gören (bir şeye muhtaç olmadığını sanan) kimse.

80/ABESE-6: Fe ente lehu tesaddâ.
Oysa sen, ona yöneliyorsun.

80/ABESE-7: Ve mâ aleyke ellâ yezzekkâ.
Ve onun tezkiye olmamasında, senin üzerinde bir sorumluluk yoktur.

80/ABESE-8: Ve emmâ men câeke yes’â.
Halbuki sana koşarak gelen kimse.

80/ABESE-9: Ve huve yahşâ.
Ve o huşû duyuyor.

80/ABESE-10: Fe ente anhu telehhâ.
Oysa sen, onunla ilgilenmiyorsun.

80/ABESE-11: Kellâ innehâ tezkirah(tezkiratun).
Hayır, muhakkak ki O (Kur’ân), bir Zikir’dir (Öğüt’tür).

80/ABESE-12: Fe men şâe zekerah(zekerahu).
Artık dileyen kimse, O’nu zikreder (O’ndan öğüt alır).

80/ABESE-13: Fî suhufin mukerrameh(mukerrametin).
O (Kur’ân), mükerrem (şerefli) sayfalardadır.

80/ABESE-14: Merfûatin mutahherah(mutahheratin).
Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış (sayfalardadır).

80/ABESE-15: Bi eydî seferah(seferatin).
Sefirlerin (kâtiplerin) elleri ile.

80/ABESE-16: Kirâmin berarah(beraratin).
Kerim olan sadıkların (elleri ile yazılmıştır).

80/ABESE-17: Kutilel insânu mâ ekferah(ekferahu).
İnsan kahroldu (Allah’ın Rahmeti’nden kovularak kendini mahvetti), o ne kadar çok nankör.

80/ABESE-18: Min eyyi şey’in halakah(halakahu).
(Allah) onu hangi şeyden yarattı?

80/ABESE-19: Min nutfeh(nutfetin), halakahu fe kadderah(kadderahu).
Nutfeden (bir damladan onu yarattı), sonra da ona kader tayin etti (gelişimini (DNA’larını) programladı ve ömür tayin etti).

80/ABESE-20: Summes sebîle yesserah(yesserahu).
Sonra yolu ona kolaylaştırdı.

80/ABESE-21: Summe emâtehu fe akberah(akberahu).
Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu.

80/ABESE-22: Summe izâ şâe enşerah(enşerahu).
Sonra onu dilediği zaman neşredecek (diriltecek).

80/ABESE-23: Kellâ lemmâ yakdı mâ emerah(emerahu).
Hayır, (insan Allah’ın) ona emrettiği şeyi kada etmedi (yerine getirmedi).

80/ABESE-24: Felyanzuril insânu ilâ taâmih(taâmihî).
İşte insan yemeğine baksın.

80/ABESE-25: Ennâ sabebnel mâe sabbâ(sabben).
Biz, suyu nasıl akıttıkça akıttık.

80/ABESE-26: Summe şekaknel arda şakkâ(şakkan).
Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki.

80/ABESE-27: Fe enbetnâ fîhâ habbâ(habben).
Böylece orada taneler yetiştirdik.

80/ABESE-28: Ve ineben ve kadbâ(kadben).
Ve üzümler ve yoncalar.

80/ABESE-29: Ve zeytûnen ve nahlâ(nahlen).
Ve zeytinler ve hurmalar.

80/ABESE-30: Ve hadâika gulbâ(gulben).
Ve ağaçları iç içe olmuş (dalları birbirine girmiş) bahçeler.

80/ABESE-31: Ve fâkiheten ve ebbâ(ebben).
Ve meyveler ve mer’alar (otlaklar).

80/ABESE-32: Metâan lekum ve li en’âmikum.
Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak (faydalanmanız için).

80/ABESE-33: Fe izâ câetis sahhâh(sahhâtu).
Fakat o sahha (sağır edici büyük gürleme) geldiği zaman.

80/ABESE-34: Yevme yefirrul mer’u min ehîh(ehîhi).
O gün kişi kardeşinden kaçar.

80/ABESE-35: Ve ummihî ve ebîh(ebîhi).
Ve annesinden ve babasından.

80/ABESE-36: Ve sâhıbetihî ve benîh(benîhi).
Ve eşinden ve oğlundan (kaçar).

80/ABESE-37: Li kullimriin minhum yevmeizin şe’nun yugnîh(yugnîhi).
Onların hepsinin, o gün (izin günü), kendilerini meşgul eden bir şe’ni (işi başından aşan bir hali) vardır.

80/ABESE-38: Vucûhun yevmeizin musfirah(musfiratun).
O gün (izin günü) parlayan yüzler vardır.

80/ABESE-39: Dâhıketun mustebşirah(mustebşiratun).
Müjdelenmiş gülen yüzler (vardır).

80/ABESE-40: Ve vucûhun yevmeizin aleyhâ gaberah(gaberatun).
Ve o gün (izin günü), üzeri tozlu (toza toprağa bulanmış) yüzler vardır.

80/ABESE-41: Terhekuhâ katerah(kateratun).
Onu bir karanlık kaplar.

80/ABESE-42: Ulâike humul keferetul fecerah(feceratu).
İşte onlar, onlar kâfirdir, facirdir.Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir